THOUGHTS

Long live the sisterhood

Hej. Vill bara slänga in en stor jävla dos kärlek till alla fantastiska tjejer som hänger med mig här. Jag hade tänkt skriva en längre krönika kvinnodagen till ära, men ibland orkar man bara inte proklamera det självklara. Jag vet ju att ni helt oundvikligen är väl medvetna om hur galet det är att vi lever i en värld där vi tjejer alltid måste prata lite högre för att höras, där vi förväntas ta det sociala ansvaret, ständigt objektifieras och döms utifrån utseende, där personen på världens mäktigaste position får använda uttryck som ”grab them by the pussy”. Där sexism, våld i nära relationer och löneskillnader fortfarande finns. Vi lever mitt i det.

Nä, istället vill jag tacka er brudar för att ni finns. För att ni kämpar, står ut och stöttar. Systerskapet jag har med mig i ryggmärgen hela tiden tack vare er, min mamma, min syster, mina tjejkompisar och alla kvinnor innan oss är det starkaste och finaste jag har. Tack.

Hi. I just want to give all of the amazing girls reading this a big dose of love. I planned to write a long post about feminism to honor the international women’s day, but sometimes you just feel too tired to proclaim the obvious all the time. I know all of you girls are well aware of how mad it is that we still today, year 2017, live in a world where girls always have to speak a little louder to be heard, where girls constantly are judged by looks and objectified, where things like violence in relationships, differences in salary still exists and where a man who uses the expression ”grab them by the pussy” can be put on the most powerful position. We all are in the middle of it.

Instead of that, I just want to thank you girls for being there. For fighting, supporting and inspiring every day. The sisterhood I feel every day thanks to you guys, my mum, my sister, my girlfriends and all the women before us is the most important thing I have. Thank you. 

BEING AN INTROVERT

Att jag är introvert är det verkligen ingen fråga om. Kom igen, jag är tjejen som alltid sitter ensam på lunchrasten för att jag behöver lite space, gärna låser in mig på toan då och då på fester för att samla energi (snarare än att uträtta behov) och låter bli att svara i telefon när någon jag egentligen vill prata med ringer bara för att jag inte orkar med small-talk. Som åkte hem från skolan flertalet gånger i högstadiet bara på grund av social utmattning och som har stora problem att koncentrera sig om omgivningarna erbjuder några distraktioner. Som alltid går runt med enorma headphones för att slippa prata med människor.

För någon vecka sedan fick jag en bok av Sean, ”Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”. Jag har fullkomligen slukat den, läst lika girigt som jag gjorde med Harry Potter i mellanstadiet. Quiet rätar ut så många frågetecken.

Jag har aldrig riktigt kunnat placera mig själv i facket som den ”blyga, osäkra, inåtvända” personen man först föreställer sig när man hör ordet ”introvert”. Hur kan jag vara så introvert när jag samtidigt inte har några problem med att tala inför folk, sällan kan låta bli att dela med mig av åsikter och diskutera dem, ofta tar ledar-rollen i grupparbeten och älskar att umgås med mina vänner?
Detta är, tro det eller ej, vanliga drag hos introverta. Det handlar inte om att vara blyg eller gapig egentligen, utan var man hämtar sin energi och känner sig mest bekväm. Visste ni att introverta har en större chans att trivas och spendera mycket tid på sociala medier och tenderar att dras till yrken som antingen kretsar kring artistiska uttryck eller teknik? *träffad*

Den passage i boken som påverkade mig mest var att ny forskning visar att andelen introverta är större än man tidigare trott- upp emot 50%. Det känns verkligen som en enorm lättnad men samtidigt gör det mig ledsen.
Jag menar, hur många gånger har jag inte känt mig som en excentriker när jag funnit mig själv sittandes på pallen i provrummet i någon överbefolkad butik eller på toalocket på någon fest med blicken i väggen bara för att hämta andan? Det är så otroligt skönt att veta att jag förmodligen inte är ensam om detta. Samtidigt gör det så ont i hjärtat att veta att upp emot hälften av alla människor antagligen känner likadant, att flera personer i skolan helst också skulle vilja ta sin lunchlåda till ett litet grupprum för att äta i tystnad men istället (medvetet eller undermedvetet) trycker undan sina introverta drag. Att många precis som jag i hela sina liv skämts över att de inte orkat lika mycket som alla andra, har känt sig otillräckliga om de inte ansträngt sig till det yttersta för att vara utåtriktade och sedan behövt gå hem och kompensera alltsammans med x antal timmar i ensamhet. Detta på grund av att samhället är anpassat efter extroverter snarare än introverta.

Statistiken säger att nästan hälften av er där ute, som sitter vid era datorskärmar och läser detta, bör kunna känna igen er åtminstone lite i vad jag berättat ovan. Kan ni inte lova mig att, om ni inte läser boken, i alla fall se Susan Canes fenomenala TED-talk? Att vara introvert eller extrovert är inget svart eller vitt, det är en skala där vi alla ligger någonstans emellan ytterligheterna. Oavsett var man ligger på skalan tror jag att det kan vara extremt nyttigt att undersöka detta, för att få en större förståelse för sig själv och andra. Är det någonting vi behöver just nu så är det mer förståelse för varandra. Klicka HÄR för at titta. Kram.

I’m an introvert, there’s no question about that.
Come on, I’m the girl who always sits alone at lunch break because I need a little space, often just lock myself in the restroom at parties to collect energy (rather than actually using the toilet) and avoid answering the phone when someone I really want to talk to calls me only because I can’t stand the small-talk. Who went home from school several times in high school just because of social exhaustion and have big problems to concentrate if the surroundings offers distractions. Who always walks around in big headphones just to not have to talk to people.

About a week ago, Sean gave me the book ”Quiet: The Power of Introverts in a World That Can not Stop Talking”. I have fullkomligen devoured it, read as eagerly as I did with Harry Potter in the school. Quiet straightens out as many question marks.

I’ve never really been able to place myself in the tray as the ”timid, insecure, introverted” person first imagine when you hear the word ”introvert”. How can I be so introverted when I at the same time have no problems with speaking in front of a crowd, often can’t resist sharing my opinions and discuss them, often takes a leadership role in group assignments and loves to hang out with my friends?
This is, believe it or not, common characteristics of introverts. It’s not about being shy or out-going, really, but where to collect energy and feel most comfortable. Did you know that introverts have a greater chance of enjoying and spending a lot of time on social media and tend to gravitate to professions that either revolves around artistic expression or technology? *relate*

The passage in the book that influenced me most was that new research shows that the percentage of introverts is greater than we previously thought- it’s up to 50%. It really feels like a huge relief, but at the same time it makes me sad.
I mean, how many times haven’t I felt like a crazy person finding myself sitting on the stool in the changing room in a crowded shop or the toilet lid at a party staring at the wall just to catch my breath? It is so great to know that I’m probably not alone in this. At the same time, my heart hurts realizing the fact that up to half of all people probably feel the same way. That other people in the school time also would like to take their lunch boxes to a small private room to eat in silence, but instead (consciously or subconsciously) ignore their introverted personalities. That many like me all their lives have been ashamed about not talking as much as everyone else, have felt inadequate if not pushing themselves to the limit to be extroverted and then had to go home and compensate it all with x number of hours of loneliness. This is because the community is adapted for extroverts rather than introverts.

Statistics say that almost half of you out there, sitting at your computer screens reading this, are able to recognize yourselves at least a little bit in what I told you above. Could you promise me that, if you do not read the book, you devote 20 minutes to watch Susan Canes phenomenal TED talk? Being an introvert or extrovert is not black or white, it is a scale where we all lie somewhere between the extremes. No matter where you are on the scale, I think it’s extremely useful to investigate this, to get a greater understanding of yourself and others. If there’s something we need in this society its more understanding for each other. Click HERE to watch. Hugs.

THINGS I’VE REALIZED SINCE I MOVED

Så otroligt mycket har hänt i mitt huvud sedan jag samlade mina bästa Berlinare och hade världens utflyttningsfest. Mitt liv och mina tankegångar ser verkligen annorlunda ut nu än vad de gjorde för bara ett par månader sedan. Här är några av de insikter jag fått tack vara min nya livssituation.

Sooo much has happened in my head since I gathered my favorite Berliners and had the best moving out party. My life and my thoughts are so different now than they were just a few months ago. Here are some things I’ve realized since my new life began:

cnv000011

cnv000029

cnv000021

– Att omge sig med människor som är väldigt olika dig själv är extremt nyttigt. Jag har ofta tytt mig till människor som mer eller mindre liknar mig (vem har inte det), för att känna mig förstådd och slippa bli ifrågasatt. Att jag nu hänger i en klass där större delen är ganska mycket äldre snubbar med helt annan bakgrund och livssituation än mig, har gett mig sjukt mycket. Dels för att bekräfta sin egen identitet och för att testa sina värderingar och tankesätt mot människor som fungerar helt olika.

– You can learn so much by surrounding yourself with people who are very different from you. I have often resorted me to people more or less like me (who does not), to feel understood and avoid being questioned. I now hangs in a class where most are pretty much the older guys with very different backgrounds and life situation than me, has given me very sick. Partly to confirm its own identity and to test their values ​​and mindset towards people who are very different.

– Att bygga relationer och ett socialt sammanhang i en ny stad är som att ta hand om ett husdjur, det kräver tid och engagemang. Det går liksom inte att vänta på att människor kommer till en, eller hoppa direkt in på bästis-nivå. Man måste bjuda in och bjuda till. Försöka tillföra något och framför allt vara närvarande. Jag menar: Har en person redan en umgängeskrets sedan tidigare krävs det en anledning för att hen ska bemöda sig att släppa in någon ny. Detta låter kanske som ett trist resonemang, men jag menar bara att det är lätt att ta relationer för givet.

– Building relationships and a new social context in a new city is like taking care of a pet, it requires time and commitment. You just can’t sit and wait for people to come to you, or jump right into the bff-level in a group. You have to try to add someting to the group, and be present. I mean: If a person already is in a social context, he or she needs a good reason to engage in building a new relationship. This may sound like a unsensitive way of reasoning, but I just mean that it’s easy to take relationships for granted.

– Att ha spetskompetens inom något, oavsett vad, är så himla bra för självförtroendet. Detta är kanske den största fördelen med att plugga.

– To have expertise in something, no matter what, is extremely good for the confidence. This is one of the best effects you get out of studying.

DSC_7329

DSC_7257

– Att tiden för slacktivism är över. Vi har haft en sådan slapp syn på politisk aktivism, det har liksom räckt med att likea en meme på Trump för att känna att man är en del av en motståndsrörelse, nog med varningsklockor har ringt den närmsta tiden för att vi ska inse att det är dags att mobilisera oss och inte bara klappa varandras axlar i statements i sociala medier. Faktum är att risken att dessa tweets eller inlägg inte ens når ut till någon den kan göra skillnad för, en människa av motsatt åsikt, är väldigt stor eftersom alla flöden numera anpassas efter vad vi vill se. Och det sista vi vill är ju att bli ifrågasatta.

– The time of Slacktivism has to be over. We’ve had such a lazy approach to political activism, it’s been considered enough to like a meme of Trump to feel that you are part of a resistance movement. Enough warning bells have rung the recent months for us to realize that it’s time to mobilize and not just patting each other’s shoulders in statements in social media.

– Det är okej att vara lite egoistisk i relationer. Jag har alltid haft problem med förväntningar. Många gånger har jag dragit mig tillbaka i en relation av rädsla för att göra någon besviken eller inte kunna leva upp till vad som förväntas av mig. Detta gäller alltså både i vänskap och kärlek. Ibland måste man få ge sig hän lite, våga riskera att något spricker och någon blir sårad istället för att inte ge det en chans alls. Var människa måste ta ansvar över sina egna känslor. Ibland kanske man bara ska fokusera på om det känns bra en själv i stunden, och inte hur det kan kännas i framtiden.

– It’s okay to be a little selfish in relationships. I’ve always had problems with expectations. Many times I’ve avoided relationships of fear of disappointing someone, or not living up to what’s expected of me. This applies to both friendship and love. Sometimes you have to let go a little, dare to risk that someone gets hurt instead of not giving it a chance at all. Sometimes maybe we should just focus on if it feels good in the moment, and not how it can be felt in the future.

EFFECTIVE STUDYING – GOOD GRADES, MINIMUM EFFORT

EFFECTIVE STUDYING
– My five best tips for effective studying-

Jag gissar att en stor del av er readerz spenderar hösten i plugget, precis som mig. Eftersom jag bollar både jobb och plugg behöver jag ta till olika strategier för att effektivisera min plugg-tid med så bra resultat som möjligt. Detta är mina tio tips för att behöva spendera så lite tid som möjligt med näsan i skolboken och få maximalt med tid till annat! (självklart är jag ingen wonderwoman som lyckas följa alla dessa tips hela tiden, detta inlägg fungerar lite som en push för mig själv också)

I’m guessing a big part of your readerz are fellow students. Since I’m juggling both work and studies I need to use a bunch of strategies to minimize my study-time with the best results possible. This is my top ten tips for effective studying and having to spend as little time as possible in with your nose in the textbook to get the maximum amount of time for other things without compromising your grades a bit!

1. Få nog med sömn! Kan inte understryka denna punkt nog. Min hjärna pajar totalt om jag får för lite sömn, dessutom får jag sömnproblem så fort mitt liv blir för stressigt. Därför är det superviktigt med rutiner, försök att vakna och somna vid ungefär samma tider på veckodagarna, och ha gärna en lite ”go to bed”-ritual som du utför innan du går till sängs varje dag. Ha en mysig gå-till-sängs-spellista och låt kanske hudvårdsrutinen ta lite extra tid. Då hinner kroppen gå in i sleeping-mode.
1. Get enough sleep! This is probably the most important thing on this list. My brain is totally useless if I get too little sleep.
I get sleeping problems as soon as my life gets too stressful, so it’s easy to end up in a bad circle. Therefore, it is super important to have, try to wake up and fall asleep at about the same times every weekdays, and to have a little ”go to bed” -ritual that you perform every time you’re going to bed. Have a nice go-to-bed-playlist and let skin care routine take some extra time. Then the body has enough time to go into sleeping mode.

2. Jobba när du är som mest effektiv! En text som tar mig en timme att läsa på kvällen tar mig hälften så lång tid på morgonen, och dessutom kommer jag att minnas det bättre. Jag tar en spårvagn till skolan som tar lite längre tid än vad det skulle gjort om jag valde att åka med en annan och sedan byta, bara för att ge mig själv 40 minuters restid att läsa läxan på om mornarna.
2. Work when you are most effective! A text that takes me an hour to read in the evening takes me half the time in the morning, and moreover I will remember it better. I’ve made a habit of taking a tram to school that takes a little longer than it would have done if I chose to go with another one and then change, just to give myself 40 minutes to read my school books in the mornings.

3. Använd hjälpmedel för att hålla koncentrationen.
SelfControl är en jättebra app där du kan strypa tillgången till de webbsidor som distraherar dig, jag har till exempel Facebook, bloglovin och Gmail.
Forest är en jättebra app där du planterar ett frö, som växer till ett träd om du inte rör telefonen.
3. Use apps to maintain the concentration. SelfControl is a great app where you can control the access to the websites that distract you, I use it for Facebook, bloglovin and Gmail.
Forest is another great app where you plant a seed that grows into a tree if you do not use the phone while studying.

4. Pomodoro! Pomodoro-tekniken fungerar SJUKT bra för mig. Det går i princip ut på att man delar upp sitt arbete i fyra 25-minuterspass med fem minuters paus emellan, och sedan en längre paus på 30 minuter innan nästa fyra pass börjar. Detta gör att plugget känns översiktligt och det motiverar mig att jobba effektivt! Det låter kanske jobbigt att hacka upp tiden när man kommit in i ett flow men jag lovar att detta är guld.
4. Pomodoro! Pomodoro technique works SOOO well for me. It’s a study strategy where you keep your focus by dividing your work into four 25 minute sessions with a five minute break in between, and then a longer break of 30 minutes before the next four sessions of effective studying begins. This really motivates me to work efficiently! It feel strange to take a break when you’re in a good workflow but I guarantee that it’s worth it.

5. Välj din arbetsplats. Jag älskar att plugga på bibliotek; där är det tyst, finns ofta wi-fi, och bra bord och stolar. Att plugga hemma kan vara ett alternativ, men håll dig i så fall borta från sängen och köket (eftersom jag bor i en etta är detta för svårt- därför väljer jag hellre bibliotek och caféer).
5. Choose your workspace. I love to study at the library; it’s quiet, there’s often wi-fi and good table and chairs. Studying at home may be an option, but stay away from the bed and the kitchen (this is impossible for me because I live in a studio apartment- that’s why I rather choose libraries and cafes).

6. Utnyttja dina klassisar! Våga fråga om hjälp och diskutera uppgifter! Släng iväg ett meddelande på facebook om du inte är i skolan. Två hjärnor är smartare än en.
6. Use your classmates! Dare to ask for help and discuss the homework! Just send a message on facebook if you’re not in school. Two brains are smarter than one.

7. Powernaps! Forskning visar att inlärningsförmågan ökar om du tar powernaps, hjärnan mår bra av att stänga av och ladda om. Försök att ta minst en 10-20-minuters powernap om dagen, lovar att det hjälper! Men undvik att sova mer än 30 minuter- tanken är att inte hamna i djupsömn.
Är du en kaffedrickare som mig kan du med fördel dricka en kopp innan din nap- det tar nämligen ungefär en kvart för koffeinet att kicka in, så då vaknar du naturligt pigg när tuppluren är över.
7. Powernaps! Research shows that your learning ability increases if you take powernaps, your brain needs to switch off and recharge now and then. Try to take at least one 10-20 minutes powernap each day. But avoid to sleep more than 30 minutes-the idea isn’t to fall into deep sleep.
If you’re a coffee drinker like me, drink a cup before your nap! It normally takes about fifteen minutes for the caffeine to kick in, so you wake naturally energized when the nap is over.

8. Ta varje tillfälle du får att diskutera ditt ämne även på fritiden! Det ger dig möjlighet att testa och dela med dig av dina kunskaper, och ger dig nya infallsvinklar från andra. Ett bra sätt att repetera informationen på ett naturligt sätt.
8. Take every opportunity to discuss your topic at your free time too! It gives you the opportunity to test and share your knowledge and give you new insights from others. A good way to repeat the information in a natural way.

9. Multitaska inte. Detta är en punkt jag själv MÅSTE bli bättre på, jag sitter alltid med flera flikar uppe. Allt som oftast finner jag mig själv med blogg-jobb mitt under en plugg-session. Detta gör såklart att min effektivitet minskar massor.
9. Don’t multitask! This is a point I needed to get better at, I always sit with several tabs up, and I often find myself working in the midst of a study-session. This of course means I get much less effective. It’s always better to do one thing at a time.

10. Gör ett schema och försök hålla dig till det! Plugga inte dag och natt- planare upp plugget som en arbetsdag och se till att få en del ledig tid varje dag. Skaffa en bra almanacka eller kalender-app för att hålla koll på tentor och examinationer och kunna börja plugga i tid, och kom i håg att belöna dig själv efter en väl utförd ”arbetsdag”.
10. Make a schedule and try to stick to it! Please don’t study day and night the week before your test. Schedule your studies just like a working day and make sure to get some free time each day. Get a good planner or calendar app for keeping track of exams and examinations and be able to start studying in time before a test. Also, always make sure to treat yourself after a long day of effective studying.

Vad är era bästa pluggtips?
Which are your best study-tips?

EFFECTIVE STUDYING

EFFECTIVE STUDYING

EFFECTIVE STUDYING

A LOVE ANNOUNCMENT

tacktack

Kära, kära kompisar! Blir så himla rörd och glad av alla era engagerade mail och kommentarer. Den senaste tiden har som ni vet varit väldigt svajig för mig, men mitt i allt kaos har ni visat mer kärlek och pepp än på länge. Ni har kommenterat, skickat långa stöttande mail, snaps, IG och facebook-meddelanden. Det som nästan gör mig mest rörd är att så många av er har följt med mig så himla lång tid, vissa namn känner jag igen sedan gammalt och andra har följt mig i tystnad i åratal och plötsligt bestämt sig för att skicka iväg ett mail.
Ni har verkligen blivit en del av mitt liv. Ni har sett mig flytta hemifrån, följt med på mina första plåtningar, sett mig svettas i svt, sett mig ta studenten, lämna landet, bli kär, starta eget och livskrisa totalt. Blir alldeles gråtig när ni visar att ni är så engagerade i mitt liv, och att ni följer med mig in i detta steg in i ”vuxenlivet”. Att ni tar er tid att skriva till mig betyder ALLT.

Tar såklart åt mig av all feedback- vill ni ha kvar mina knäppa, ostrukturerade, personliga vardagsinlägg kommer jag såklart ha det. Men jag ska också ordna mer kvalitet och matiga inlägg åt er! Ni förtjänar det bästa materialet som någonsin går att framställa, och vill såklart hålla min blogg relevant för er som faktiskt inte hängt med så länge utan mer är ute efter ren inspiration. Huvudsaken är att jag vill att ni ska känna att jag ger tillbaka allt engagemang och pepp ni ger mig. Slut på sentimentalitet. PUSS!

Dear, dear friends! Reading your comments and messages has gotten me deeply touched lately. As you know, the recent times has been very messy for me, but in the midst of all the chaos, you have shown more love and support than ever. You have sent long supportive emails, snaps, IG and facebook messages and comments. One of the things that makes me the most touched is that so many of you have followed me for such long time, I recognize some of your names since back in the days and others of the senders has followed me in silence for years and suddenly decided to send an email.
You have really become a part of my life. You have seen me leave home, followed me on my first shoots, seen me sweaty and nervous in TV, seen me graduate, leave the country, fall in love, start my own business and have a life crisis. I get all weepy when you show that you are so involved in my life, and that you still want to follow me on this step on the road to ”adulthood”. That you take the time to write me means everything to me.

Of course I take all the feedback with me- if you want me to keep on posting my quirky, unstructured, personal everyday posts- I’ll keep on doing it. But I’ll also organize more high quality and editorial posts for you! You deserve the best material possible to make, and of course I want to keep my blog relevant to those of you who haven’t actually been around for so long or just are looking for pure ispiration. The main point is that I want you to feel that I’m raising the quality a notch. Okay, that’s enough sentimentality for today. PUSS!